Công ty 319.1/TCT319BQP: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319

Thứ tư, 26/07/2017

     Ngày 26/7/2017, Công ty TNHH một thành viên 319.1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319. Dự, theo dõi, chỉ đạo Đại hội, về phía Ban chỉ đạo cổ phần hóa có đồng chí Đại tá Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp/Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa; các đồng chí đại biểu đại diện Văn phòng, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Về phía Tổng công ty 319 có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng công ty; các đơn vị tư vấn và 05 công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty 319 đang tiến hành cổ phần hóa; các Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319.

Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc

Tổng công ty 319 phát biểu tại Đại hội

      Đại hội đã thảo luận thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319; Kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2017, định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty theo các quy định của pháp luật. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 03 đồng chí vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt trước Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 319.1, Tổ giúp việc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần./.

Bài: Thiếu tá Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị.

Ảnh: Trung úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

   

Khách hàng đối tác