Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ năm, 25/04/2019

     Ngày 25/4/2019, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Trung tá Nguyễn Tiến Nam - Đảng ủy viên Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công và Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319.

Đ/c Trung tá - Nguyễn Tiến Nam

ĐUV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

    Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát năm 2018, thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát năm 2019; Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao năm 2018; Thông qua phương án chi trả tiền thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019; Đại hội đã lựa chọn, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tại phiên họp của HĐQT đã bầu Quyền Chủ tịch HĐQT và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đ/c Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

 tặng hoa chúc mừng Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Nam, thay mặt HĐTV Tổng công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị theo kế hoạch đã xác định. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319 cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để tiếp tục phấn đấu, quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

Bài: Thiếu tá Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị.

Ảnh: Thượng úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC.

Khách hàng đối tác