THƯ MỜI THAM GIA ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CÔN TY 29

Thứ năm, 24/08/2017

BỘ QUỐC PHÒNG

TỔNG CÔNG TY 319

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1628/TM-TCT319

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

THƯ MỜI THAM GIA ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

 

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư.

 

Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng xin gửi tới Quý Nhà đầu tư lời chào trân trọng.

Công ty TNHH MTV 29 là Công ty 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, có quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, rà phá bom mìn - vật nổ... Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, Công ty TNHH MTV 29 đang triển khai cổ phần hóa theo Quyết định số 5052/QĐ-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, theo đó vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty là 50 tỷ đồng. Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 29 nhằm đa dạng hóa hình thức sở hữu, đồng thời mong muốn cùng các nhà đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản trị để nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và năng động hơn trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để phát triển Công ty. Bên cạnh nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt theo Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/8/2017, thì các nhà đầu tư khác đủ điều kiện là nhà đầu tư chiến lược vẫn có thể tham gia là nhà đầu tư chiến lược.

Với định hướng phát triển nói trên, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của Quý Nhà đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV 29 theo các quy định của Nhà nước về cổ phần hóa hiện hành.

Quý Nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí là cổ đông chiến lược của Công ty TNHH MTV 29 (Tiêu chí cổ đông chiến lược được đính kèm Văn bản này) quan tâm xin vui lòng gửi Hồ sơ đề nghị làm nhà đầu tư chiến lược theo chỉ dẫn như sau:

1. Thông tin chào bán:

-Số lượng cổ phần chào bán: 1.800.000 cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ;

- Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;

- Thời gian thực hiện chào bán: Sau khi tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài;

- Giá bán: Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai.

2. Hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược:

- Văn bản gửi Công ty TNHH MTV 29 bày tỏ nhu cầu tham gia làm nhà đầu tư chiến lược;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;

- Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, 2015, 2016;

- Các cam kết khi tham gia Nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và mở hồ sơ nhà đầu tư:

- Thời gian Nhà đầu tư nộp hồ sơ: Từ 08h00 ngày 23/8/2017 đến 17h00 ngày 31/8/2017;

- Địa điểm: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: (04) 38 319 319            Fax: (04) 38 731 458;

- Người liên hệ: Đại úy QNCN Bùi Đình Sơn - Phòng Tổ chức Lao động/ Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; ĐT: 0973 200 970; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trân trọng thông báo!

         

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội đồng thành viên TCT;

- Ban Giám đốc TCT;

- Kiểm soát viên TCT;

- Các cơ quan, đơn vị thành viên;

- Đăng trên website Tổng công ty;

- Lưu: VT, TCLĐ; S50.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Đại tá Trần Trung Luyến

 

 Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV 29

 

1. Tiêu chí chung

- Có năng lực tài chính;

- Có hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh để xây dựng công ty phát triển bền vững;

- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài đối với công ty;

- Hỗ trợ công ty các hoạt động sau cổ phần hóa về: Nâng cao năng lực tài chính, cung           cấp nguyên vật liệu, tăng cường máy móc thiết bị thi công các công trình, hỗ trợ các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

          2. Tiêu chí cụ thể

a) Đối tượng tham gia: Là tổ chức trong nước hoạt động trong lĩnh vực:

- Có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính với công ty.

- Các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

b) Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

- Có tổng tài sản tối thiểu 70 tỷ đồng tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp;

- Có vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp;

- Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 50 tỷ đồng tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi tối thiểu 02 năm trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược.

c) Không là nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề vào thời điểm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược.

d) Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

đ) Không thực hiện các giao dịch nào với công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của công ty cổ phần.

e) Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược là đối tác thi công, xây dựng, nhà cung cấp nguyên vật liệu, có năng lực về máy móc thiết bị thi công các công trình hoặc là nhà phân phối sản phẩm của công ty trong năm trước liền kề năm cổ phần hóa.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác