Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

Thứ sáu, 11/08/2017

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

 
   

 


Số:       /KH-CT319.2

PHÊ DUYỆT

Ngày      tháng      năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký phê duyệt)

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn Xiển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày         tháng        năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BQP ngày 06/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 319.2 thuộc Tổng công ty 319 thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần ban hành kèm theo Thông tư số 56/2013/TT-BQP ngày 02/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Công ty TNHH MTV 319.2 xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Nhằm thảo luận, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2; thông qua Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018; bầu thành viên HĐQT, BKS; thông qua thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo đúng các quy định của pháp luật.

- Công tác chuẩn bị Đại hội phải bảo đảm chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình bày tại Đại hội phải bảo đảm chính xác, đúng quy định.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV 319.2

          2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;

          3. Thông qua Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018;

          4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

          5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

          6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

          7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: ½ ngày, từ 07h30 - 11h30, ngày 28/9/2017 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10 Khu B Tổng Công ty 319 (Số: 147 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội).

IV. THÀNH PHẦN, TRANG PHỤC

1. Thành phần

a) Đại biểu, khách mời:

- Đại biểu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Quốc phòng;

- Đại biểu Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty;

- Đại biểu các phòng, ban cơ quan Tổng công ty;

- Thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty 319.2;

- Đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 319.2;

- Đại biểu đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội

b)Đại biểu là cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, gồm:

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;

- Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cá nhân.

2. Trang phục

- Quân nhân: Quân phục thường dùng mùa hè;

- Thành phần khác: Mang mặc trang trọng, lịch sự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2. Đồng chí Trung tá Nguyễn Tường Phương - Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 319.2 - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty 319.2, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đồng thời ký, ban hành các văn bản thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Phòng Tổ chức Hành chính Công ty 319.2

- Là cơ quan trung tâm liên hệ chặt chẽ với Tổ giúp việc cổ phần hóa và đơn vị tư vấn, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ các văn kiện phục vụ Đại hội;

- Chuẩn bị Thông báo, Giấy mời và các tài liệu có liên quan gửi đến các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền bảo đảm đúng thời gian quy định;

- Dự kiến nhân sự các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, báo cáo Trưởng Ban tổ chức Đại hội quyết định. Đồng thời thông báo triệu tập thành phần là cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và thành viên các cơ quan bảo đảm, giúp việc Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định.

b) Phòng Chính trị Công ty TNHH MTV 319.2

- Trang trí khánh tiết, chụp ảnh, viết tin đăng Website Tổng công ty;

+ Nội dung phông chữ (nền đỏ chữ vàng)

 
 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Phòng Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Thị trường Công ty TNHH MTV 319.2

Phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc cổ phần hóa; Phòng Tổ chức Hành chính Công ty và đơn vị tư vấn, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các văn bản, tài liệu có liên quan thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách trình tại Đại hội.

          VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

          - Chuẩn bị văn kiện Đại hội, các tài liệu có liên quan báo cáo Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty; thành viên Ban Chỉ đạo; các cơ quan Tổng công ty trong thành phần Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty 319.2. Đồng thời gửi Thông báo; Giấy mời dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền, hoàn thành trước 17h00, ngày 21/9/2017 (thứ Năm);

          - Báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Quốc phòng Kế hoạch tổ chức Đại hội. Chuẩn bị Giấy mời và tổ chức mời đại biểu cấp trên dự theo dõi, chỉ đạo, hoàn thành trước 17h00, ngày 22/9/2017 (thứ Sáu);

          - Tổ chức chạy thử chương trình Đại hội báo cáo Lãnh đạo, chỉ huy; các cơ quan Tổng công ty trong thành phần Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty 319.2. Dự kiến, từ 08h00 ngày 27/9/2017 (thứ Tư). Hội trường Tầng 10 Khu B Tổng Công ty 319 (Số: 147 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội).

          - Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, trước 17h00, ngày 27/9/2017 (thứ Tư);

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2. Kính trình Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét, phê duyệt để đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- CTHĐTV;TGĐ/TCT319 (để b/c);

- BCĐ CPH/CT319.2 (để b/c);

- TGV CPH/CT319.2 (để phối hợp);

- CT CP chứng khoán SG-HN (để phối hợp);

- Cổ đông/đại diện cổ đông (05);

- Lưu: VT, TCHC; Kh11.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

                               

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với các nội dung chủ yếu như sau:

         1. Thời gian: 07h30, ngày 28/9/2017 (thứ Năm).

         2. Địa điểm: Hội trường tầng 10, khu B - Tổng công ty 319, số 147, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

         3. Điều kiện tham dự Đại hội

         - Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;

         - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

         4. Nội dung chính của Đại hội

         - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS 3 tháng cuối năm 2017;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp Đại hội

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được được đăng trên website củaTổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, tại địa chỉ: www.319.com.vn.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. Một số thông tin khác về Ủy quyền, đăng ký tham dự, bầu cử, ứng cử và góp ý nội dung Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận việc tham dự: Nộp Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tại Công ty hoặc gửi qua đường Bưu điện/Fax/Email và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự), trước: 11h00, ngày 25/9/2017.

- Góp ý dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động vào Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo mẫu đính kèm) về Công ty, trước: 11h00, ngày 25/9/2017.

- Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước11h00, ngày 25/9/2017, gồm:

+ Đơn xin đề cử/ứng cử;

+ Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);

+ Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

+ Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

Người liên hệ, Đồng chí: Vũ Xuân Sinh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV 319.2; Điện thoại: 0912.281.571; 0243.933.6202;Fax: 0243.933.6200          

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng công ty 319;

- BCĐ, TGVCPH/CT319.2;

- Lưu: VT, BTCĐH; Ki15.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

 

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
Thời gian:  8h00  ngày  28 tháng  09  năm  2017
Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty 319 (Khu B), số 147 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
                   
                   
Thời gian TT Nội dung Thực hiện
07h30 - 08h00 I Công tác chuẩn bị  
1 Đón tiếp đại biểu và cổ đông Ban tổ chức
2 Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư
cách cổ đông và nhận tài liệu
Ban KT tư cách
cổ đông
  II Khai mạc  
08h00 - 08h30 1 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Ban Tổ chức
 (Đ/c Đức)
2 Công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội
3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4 Bầu Đoàn Chủ tịch
5 Giới thiệu và Thông qua Ban Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Thoan)
6 Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu
7 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Sinh)
8 Thông qua Chương trình Đại hội
  III Nội dung Đại hội  
08h30 - 08h40 1 Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 319.2 Đại diện Công ty
(Đ/c Tăng)
08h40 - 09h10 2 Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Thoan)
Thông qua Quy chế, thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây dựng 319.2
09h10 - 09h40 3 Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Trưởng ban
Bầu cử
(Đ/c Giang)
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
- Thông báo Quyết định về việc Ủy quyền đại diện phần vốn
của Tổng công ty 319 đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và
Xây dựng 319.2
Đại diện
cơ quan TCT
(Đ/c CNCT)
  Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Sinh)
  Thông qua trích ngang lý lịch các ứng viên Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Sinh)
  Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
09h40 - 09h50 4 Đại hội giải lao  
09h50 - 10h05 5 Hướng dẫn và tiến hành bầu cử Ban Bầu cử
(Đ/c Giang)
  6 Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017
và định hướng năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và
Xây dựng 319.2
Giám đốc
Công ty
10h5-10h15 7 Ý kiến đóng góp vào Kế hoạch SXKD Cổ đông
10h15-10h35 8 Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 Đoàn Chủ tịch
(Đ/c Thoan)
9 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
 báo cáo tài chính năm 2017
10 Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ
pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký
thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo đúng
quy định của Pháp luật.
10h35 - 10h45 11 Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS Trưởng ban
Bầu cử
(Đ/c Giang)
12 HĐQT, BKS ra mắt, hứa hẹn Chủ tịch, TBKS
10h45 - 10h55 13 Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 tặng hoa, phát biểu chỉ đạo
Đại hội. Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ.
(Đại diện TCT)
(Chủ tịch ĐH)
10h55 - 11h05 14 Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Ban Thư ký
11h05 - 11h10 IV Bế mạc Đại hội Chủ tịch Đoàn
11h10 - 11h25 1 HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc.
(Đại biểu và cổ đông dự Đại hội nghỉ giải lao)
HĐQT
BKS
11h25 - 11h30 2 Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc
Công ty
11h30 3 Kết thúc Đại hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

 

Kính gửi:Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

     Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

          Tên cổ đông/đại diện cổ đông: ………………………………………..

          Số CCCD: ……………….; Cấp ngày: ……….; Tại: ………………..

          Địa chỉ: …………………………………………………………………….

          Điện thoại: ………………………………………………………………..

          Tổng số cổ phần sở hữu:         ………………………………………… cổ phần.

(Bằng chữ: ……………………………………)

          Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, tổ chức vào hồi: 07h30, ngày 28/9/2017 như sau:

    : Trực tiếp tham dự        : Ủy quyền tham dự      : Không tham dự        

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày...... tháng .... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

1. Bên ủy quyền
Tên cổ đông: ………………………………………………………...........
Số CMND/ĐKKD: ……………; Cấp ngày: ……………..; Tại: …………
Địa chỉ: …………………………………….; Điện thoại: …………………
Hiện đang sở hữu: …..... cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2.
(Bằng chữ: …………………………………………….. cổ phần)
2. Bên nhận ủy quyền
Ông (bà): …………………………………………………………………..
Số CMND: …………………; Cấp ngày: ……………. ; Tại: ……..………
Địa chỉ: ………………………………………………………………… ........................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………………………………………….
Số cổ phần ủy quyền: ……………………………………………………….
3. Nội dung ủy quyền
- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức vào 07h30, ngày 28/9/2017.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất và tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được uỷ quyền.
4. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.
5. Trách nhiệm của các bên
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                                                               NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)    

 

 

………………………………………                                                                          ……………………………………..
          

  (Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp.)

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

DỰ THẢO

 

Số:       /QC-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 
   

 

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;

          2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;

          3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

        Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

         Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

         Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

         1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

         2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

         3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

         4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

         5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

         6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Khoản 1, 2 Điều này.

         7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tịch Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn không có quyền biểu quyết.

         Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

          1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

          2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đồng thời tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

          3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

         Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đại hội

         1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 thành viên, do Đại hội bầu, bao gồm: 01 Chủ tịch Đại hội và 02 ủy viên.

         2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

         3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

         4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

         5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

         6. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

         Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

          1. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về nhiệm vụ của mình.

          2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

          3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

         Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

          1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

          a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

          b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

          c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

          2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

         Điều 8. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

          1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên và không phải là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

          2. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

          3. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

          a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

          - Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

          - Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

          - Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

          - Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

          b) Đối với việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

          - Hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;

          - Tiến hành thu và kiểm đếm Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông và đại diện cổ đông;

          - Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

          - Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

          - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Kiểm soát;

          - Cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

         Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

          Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

          Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

          1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

          2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

          3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

            - Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ công sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

          - Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

          - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

          Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

          1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

          2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

          Điều 12. Thể lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

          1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung nêu tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 319.2 phải được sự chấp thuận của 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

          Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

         Điều 14. Trật tự Đại hội

          - Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

          - Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

          - Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

          - Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành cuộc họp của Đoàn Chủ tịch.

          Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

          1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

         Điều 16. Hiệu lực thi hành

          1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

          2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

          3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (15b);

- Lưu: VT, TGVCPH; L20.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

 

PHIẾU GÓP Ý

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

 

Họ và tên cổ đông :.................................................................Mã số:………..

 

PHẦN GÓP Ý

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

 

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....................................

Mã số: ..........................................................................................................

Số cổ phần sở hữu: .......................................................................................

Số cổ phần nhận ủy quyền............................................................................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................

Email: ...........................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................

Câu hỏi:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

ĐƠN XIN

Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

 
   

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

 

            Tôi tên là: ....................................................................; Mã số: ...............................           CMND số: .............................; Ngày cấp:....................; Nơi cấp: ............................     Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................         Trình độ học vấn:................................. Chuyên ngành:         ..........................................      Hiện đang sở hữu: ........................................................................................cổ phần

(Bằng chữ: ............................................................cổ phần)

            Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):   ................................................................        Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

            Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                               CỔ ĐÔNG

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

           

                       

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-          Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

-          Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

ĐƠN XIN

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

 
   

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

            Tôi tên là: ....................................................................; Mã số: ...............................           CMND số: .............................; Ngày cấp:....................; Nơi cấp: ............................     Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................         Trình độ học vấn:................................. Chuyên ngành:         ..........................................      Hiện đang sở hữu: ........................................................................................cổ phần

(Bằng chữ: ............................................................cổ phần)

            Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):   ................................................................

            Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                              CỔ ĐÔNG

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                   

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-          Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

-          Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

ĐƠN ĐỀ CỬ  

Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

 
   

 

 

Kính gửi:Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 

            Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đại diện cho .................... cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cho tôi được đề cử:

            Ông (Bà): ..................................................................................................................            CMND số: ............................;  Ngày cấp:           .....................; Nơi cấp: .........................       Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................         Trình độ học vấn:................................. Chuyên ngành:         ..........................................      Hiện đang sở hữu: ............................................................. ................. cổ phần

(Bằng chữ: .................................................cổ phần)

            Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .................................................................         Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

Trân trọng cảm ơn!

          NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                                 CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

            (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

           

                       

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

 

DANH SÁCH

Cổ đông đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
   

 

 

STT

Tên cổ đông

Số CMND, nơi cấp, ngày cấp

Địa chỉ

Tổng số

cổ phần

sở hữu

Ký tên

xác nhận

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi:Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

            Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đại diện cho .................... cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 cho tôi được đề cử :

Ông (Bà):............................................................................................................................

CMND số:..................... Ngày cấp:................................... Nơi cấp:..............................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................

Trình độ học vấn:................................ Chuyên ngành:..................................................

Hiện đang sở hữu:............................................................................................... cổ phần

(Bằng chữ: ................................................................ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.......................................................................

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

Trân trọng cảm ơn!

..............., ngày ..... tháng ..... năm 2017

        NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                                    CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

           

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-          Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

-          Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
   

 

 

 

STT

Tên cổ đông

Số CMND, nơi cấp, ngày cấp

Địa chỉ

Tổng số

cổ phần

sở hữu

Ký tên

xác nhận

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
   

 

 

1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Giới tính:......... ...........................................................................................................................

3. Số CMND (Hộ chiếu): ……… …. ………...  ngày cấp …………nơi cấp: ........................            

4. Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................            

5. Nơi sinh:.......................................................................................................................................

6. Quốc tịch:....................................................................................................................................

7. Dân tộc: .......... …………………………………………………………………........

8. Quê quán: ……………………………………………………………………..………

9. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

10. Số điện thoại liên lạc: .................................................................................................

11. Trình độ văn hóa:.....................................................................................................................            

12. Trình độ chuyên môn:.............................................................................................................            

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

  • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................
    • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................
    • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................

14. Chức vụ công tác hiện nay:.........................................................................................

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2:

* Số cổ phần sở hữu của cá nhân:...................................................................... cổ phần

* Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: .................................................... cổ phần

17.    Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

* Tên người liên quan:......................................................................................................

* Mối quan hệ: .................................................................................................................

* Số cổ phần nắm giữ: ........................................................................................ cổ phần

18.    Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:................................................. cổ phần

19.    Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:............................................................

20.    Tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác

(ký tên, đóng dấu)

 

Người khai

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
   

 

 

1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Giới tính:......... ...........................................................................................................................

3. Số CMND (Hộ chiếu): ……… …. ………...  ngày cấp …………nơi cấp: ........................            

4. Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................            

5. Nơi sinh:.......................................................................................................................................

6. Quốc tịch:....................................................................................................................................

7. Dân tộc: .......... …………………………………………………………………........

8. Quê quán: ……………………………………………………………………..………

9. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

10. Số điện thoại liên lạc: .................................................................................................

11. Trình độ văn hóa:.....................................................................................................................            

12. Trình độ chuyên môn:.............................................................................................................            

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

  • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................
  • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................
  • Từ tháng ……….… đến.....: …..………..................................................................

14. Chức vụ công tác hiện nay:.........................................................................................

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2:

* Số cổ phần sở hữu của cá nhân:...................................................................... cổ phần

* Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: .................................................... cổ phần

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

* Tên người liên quan:......................................................................................................

* Mối quan hệ: .................................................................................................................

* Số cổ phần nắm giữ: ........................................................................................ cổ phần

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..................................................... cổ hần

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:.......................................................

20. Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác

(ký tên, đóng dấu)

 

Người khai

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số:          /TL-BTCĐH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 
   

 

 

         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

         Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

         1. Các quy định chung

         - Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Thể lệ biểu quyết này;

         - Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp.

         2. Thẻ biểu quyết

         - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng;

         - Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

         3. Trình tự biểu quyết

         - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện;

         - Khi được phát Thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không đúng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ;

         - Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tịch Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tịch thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện;

         - Kết quả biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

         4. Điều kiện thông qua

         - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khi được sự chấp thuận từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện có mặt trực tiếp tại Đại hội;

         - Ngoài nội dung trên, những nội dung còn lại phải được thông qua tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết khi được sự chấp thuận từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện dự họp chấp thuận.

         5. Các quy định khác

         - Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội;

         - Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Chủ tịch Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội;

         Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (15b);

- Lưu: VT, TGVCPH; L20.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

DỰ THẢO

 

Số:          /QC-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 
   

 

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất,

          Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

          Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào 11 giờ 00, ngày 25/9/2017.

1.3. Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 3 thành viên; số lượng thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

          Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 (năm) năm; các thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

a) Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên vào HĐQT và 01 (một) ứng cử viên vào BKS;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên vào HĐQT và 02 (hai) ứng cử viên vào BKS;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ 03 (ba) số ứng cử viên vào HĐQT và 03 (ba) số ứng cử viên vào BKS;

- Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần không áp dụng tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ I  là 3 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng viên BKS.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS, trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Loại hiếu bầu

+ Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

+ Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;

- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

* Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Qúy cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số  phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 3) = 3.000 phiếu bầu.

        Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

TT

Danh sách ứng viên

Số phiếu biểu quyết

1

Ứng viên A

1.000

2

Ứng viên B

1.000

3

Ứng viên C

1.000

 

Tổng cộng

3.000

+Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp dồn hết cho 1 Ứng viên B)

TT

Danh sách ứng viên

Số phiếu biểu quyết

1

Ứng viên A

0

2

Ứng viên B

3.000

3

Ứng viên C

0

 

Tổng cộng

3.000

+ Trường hợp  3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT

Danh sách ứng viên

Số phiếu biểu quyết

1

Ứng viên A

1.000

2

Ứng viên B

1.500

3

Ứng viên C

500

 

Tổng cộng

3.000

+ Trường hợp 4:Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên B và Ứng viên C)

TT

Danh sách ứng viên

Số phiếu biểu quyết

1

Ứng viên A

0

2

Ứng viên B

2.000

3

Ứng viên C

1.000

 

Tổng cộng

3.000

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tịch Đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban Kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho  đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 03 thành viên và BKS là 03 thành viên;

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT/hoặc BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội tiến hành bầu lại lần 3, bằng hình thức biểu quyết để đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

9.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty năm 2017.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (15b);

- Lưu: VT, TGVCPH; L20.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

DỰ THẢO

 

Số:          /QC-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

 

QUY CHẾ

THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

 

         1. Căn cứ xây dựng Quy chế thông qua Dự thảo Điều lệ

         - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014 và dựa trên Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại Công ty, cũng như ý kiến đóng góp của các cổ đông.

         - Dự thảo Điều lệ cũng đã được gửi cho tất cả các cổ đông có kèm theo phiếu góp ý kiến về Dự thảo Điều lệ.

         2. Nguyên tắc

                   Để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành nhanh, gọn và tránh lãng phí thời gian, Đoàn Chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông phương thức thông qua Dự thảo Điều lệ như sau:

         - Dự thảo Điều lệ được trình bày để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 thông qua là Dự thảo Điều lệ đã được sửa đổi trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ mẫu và ý kiến đóng góp xác thực, hợp lý của các cổ đông Công ty.

         - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 sẽ được thông qua theo từng Chương (Đối với chương có nhiều nội dung) và thông qua nhiều chương một lần (Đối với những chương ít nội dung).

         - Đối với các Điều, Chương trong Dự thảo Điều lệ có ý kiến đóng góp bổ sung của các cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua.

         3. Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua

         - Các cổ đông sẽ giơ Thẻ biểu quyết đã được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho cổ đông khi vào đăng ký đại biểu.

         - Điều lệ sẽ được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong trường hợp không đủ 65%, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết cho đến khi đủ điều kiện thông qua.

         4. Hiệu lực thi hành

         Dự thảo Quy chế này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Đầu tư và Xây dựng 319.2 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (15b);

- Lưu: VT, TGVCPH; L20.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

                                                                                

 

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

 

Số:      /TTr-CT319.2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

 

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 
   

 

 

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp,

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã được Ban chỉ đạo Cổ phần hóa thông qua trong Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 319.2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 gồm 7 chương, 69 điều (Toàn văn dự thảo Điều lệ đã được gửi tới cổ đông xem xét).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.         

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; Kh03.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số:       /TTr-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

 
   

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2,

          Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

          Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách 03 tháng cuối năm 2017 như sau:

          - Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba)thành viên;

          - Số lượng thành viên BKS: 03 (ba)thành viên.

Chức danh

Mức thù lao hàng tháng

(Đồng/người/tháng)

I.  Hội đồng quản trị

 

1. Chủ tịch HĐQT

2.500.000

2. Thành viên HĐQT

2.000.000

II.  Ban Kiểm soát

 

1. Trưởng Ban Kiểm soát

1.500.000

2. Kiểm soát viên

1.000.000

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

          Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao (tiền lương) và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý, quy chế tiền lương của Công ty.

          Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (05b);

- Lưu: VT, TGVCPH; Kh10.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số:       /TTr-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2017

 
   

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

 

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BQP ngày 06/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV 319.2 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2,

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017 như sau:

                                                                                    Đơn vị: triệu đồng

STT

Khoản mục

3 tháng cuối năm 2017

1

Tổng doanh thu

250.000

2

Lợi nhuận sau thuế

2.000

3

Trích lập các quỹ

515

4

Cổ tức được chia (12% vốn góp)

1.485

          Doanh thu trên được dự kiến trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017 của Công ty. Năm hoạt động của Công ty cổ phần dự kiến từ 01/10/2017 đến 31/12/2017.

          Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (05b);

- Lưu: VT, TGVCPH; Kh10.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

CÔNG TY TNHH MTV 319.2

BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số:       /TTr-BTCĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

 
   

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2,

         Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 như sau:

            1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập

          - Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;

          - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

          2. Đề xuất của Ban chỉ đạo

         Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

          Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo CPH/CT319.2;

- Tổng công ty 319;

- Cổ đông/đại diện cổ đông (05b);

- Lưu: VT, TGVCPH, Kh10.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Tường Phương

Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG 319.2

 
   

 


Số:        /NQ319.2-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

 
   

 

 

          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

          Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

          Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/9/2017;

          Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 ngày 28/9/2017,

          Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

 

QUYẾT NGHỊ

          Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 (như đính kèm).

          Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

          Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017

          Một số chỉ tiêu chính:

STT

Khoản mục

Năm 2017

1

Tổng doanh thu

250.000.000.000

2

Lợi nhuận sau thuế

2.000.000.000

3

Trích lập các quỹ

515.000.000

4

Cổ tức được chia

1.485.000.000

          Doanh thu trên được dự kiến trên cơ sở kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017 của Công ty. Năm hoạt động của Công ty cổ phần từ 01/10/2017 - 31/12/2017.

          Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 3 tháng cuối năm 2017 như sau:

  * Hội đồng quản trị:

          Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên:

          - Chủ tịch HĐQT:     2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

          * Ban Kiểm soát:

          Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

          - Trưởng Ban Kiểm soát:      1.500.000 đồng/người/tháng;

          - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

          Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

          Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

          Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo đúng quy định của Pháp luật.

          Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        * Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        - Ông/ Bà:

        - Ông/ Bà:

        - Ông/ Bà:

        * Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

        - Ông/ Bà:

        - Ông/ Bà:

        - Ông/ Bà:

        Điều 7. Điều khoản thi hành

        - Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

        - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2017.

        - Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- TCT319BQP (để báo cáo);

- BCĐ, TGVCPH (để báo cáo);

- Lưu: VT, P.thư ký HĐQT, L05.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác