Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thứ năm, 25/01/2018

     Sáng ngày 25/01/2018, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội, về phía Ban chỉ đạo cổ phần hóa có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp/Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa; các đồng chí đại biểu đại diện Văn phòng, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Về phía Tổng công ty 319 có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí đại diện chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng công ty. Ngoài ra còn có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty 29; đại biểu Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và sản xuất Hùng Phát; đại biểu đơn vị tư vấn và các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29.

     Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng các quy định của Pháp luật. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Tiếp đó, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 03 đồng chí vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và cùng nhất trí bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các chức danh điều hành khác của Công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Tổ giúp việc cổ phần hóa và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Công ty TNHH một thành viên 29 trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư  xây dựng và Kỹ thuật 29 cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

     Qua Đại hội này. thay mặt HĐQT Công ty, đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn công ty, các quý cổ đông, dù ở cương vị nào, tiếp tục phát huy truyền thống, thành quả đạt được, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

     Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục tập trung, duy trì lĩnh vực xây dựng xây lắp dân dụng, phát triển ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Công ty Cổ phần, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tập trung ổn định tổ chức, biên chế đơn vị theo đúng mô hình quản lý, gắn tăng trưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động./.

 

Bài v ảnh: Lan Anh – Minh Dũng

Phòng Chính trị - Công ty TNHH MTV 29

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác