Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Thứ năm, 14/06/2018

     Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng; Các đồng chí đại biểu, chỉ huy các Phòng chức năng, cơ quan Tổng Công ty 319, Tổ giúp việc cổ phần hóa, đại biểu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á; đại biểu các đơn vị tư vấn và các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

Đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Đại hội đã thảo luận thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam; thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 - 2020; bầu thành viên Hội đồng quản trị; ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và một số nội dung khác. Đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 03 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 03 đồng chí vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các chức danh điều hành khác của Công ty.

      Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục tập trung, duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Công ty Cổ phần, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tập trung ổn định tổ chức, biên chế đơn vị theo đúng mô hình quản lý, gắn tăng trưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội 

      Qua hơn 14 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đây thực sự là bước ngoặt hết sức quan trọng, mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho Công ty. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo  của Ban Lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam sẽ ngày càng phát triển vững manh, tiếp tục khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước./.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Chi ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.3, Tổ giúp việc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần./.

           Bài: Đại úy Nguyễn Văn Đạt - Trợ lý Chính Trị Công ty 319.3

                                ảnh: Trần Tuấn Vũ - Nhân viên

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác