Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP PTHT 319 năm 2020

Thứ tư, 17/06/2020

 

Tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1Gvf-ChrZcB_POiACrApSzQSRKTEv1Ros/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CDtD5lAz92lMY1uI6gXid_EB-62U7-JV/view?usp=sharing

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác