Công ty 29: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ sáu, 27/05/2022

     Sáng ngày 27/5/2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 dự chỉ đạo; tham dự có các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty 29.

Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021, chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua các Quy chế của Công ty; thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 4 năm sau khi cổ phần; Thông qua việc ủy quyền HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

     Nhất trí với những nhận định, đánh giá của các quý cổ đông Công ty, đồng chí Đại tá Phan Phú, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong thi đua lao động sản xuất và xây dựng đơn vị trước bối cảnh xã hội đầy khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời định hướng những nhiệm vụ mà Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2022 trọng tâm là: Tập trung đẩy mạnh công tác thị trường tìm kiếm việc làm, đầu tư trang thiết bị thi công, đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, thu hồi vốn tồn đọng...Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu giá trị sản xuất: 268,8 tỷ đồng; doanh thu: 234,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 2,344 tỷ đồng; tiền lương bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức là 3% năm. Tiếp tục phát huy truyền thống "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả" tiếp tục phấn đấu, quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

    Bài : 4/CN Nguyễn Thị Trang

    Ảnh: Nguyễn Văn Thịnh

    Phòng Tổ chức -Hành chính Công ty 29

Khách hàng đối tác