RPBMVN còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ bảy, 27/07/2013

-  Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định

- Đơn vị thi công: Xí nghiệp 319.9

- Tổng giá trị đầu tư: 19.612.008.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Bình Định   

- Thời gian khởi công: 02/7/2012

- Thời gian hoàn thành: 02/01/2013

*) Thông tin chi tiết:

- Tổng diện tích rà phá: 600ha

- Trên cạn: 600ha

 

 

 

 

 

Khách hàng đối tác