Mỏ đá Núi Chóp vùng Bình Thuận.

Chủ nhật, 15/09/2013

Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 
                    ĐT: 062-3895357 Fax: 062-3895357   

Quy mô dự án:

- Diện tích đất: 40 ha;

- Trữ lượng mỏ: 13 triệu m3 . Giá trị mỏ ước tính trên 3.500 tỷ đồng;

- Năng lực khai thác: Giai đoạn I: 540.000 m3/ năm.

                                  Giai đoạn II: 950.000 m3 /năm.

- Giá trị đã đầu tư: 33.000.000.000 đồng (đã bao gồm giá trị đất, nhà xưởng và MMTB).

 

 

Khách hàng đối tác