Xí nghiệp khai thác đá Lạng Sơn

Thứ năm, 15/08/2013

Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc khu vực xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Quy mô dự án:

- Diện tích đất: 35,5 ha;

- Trữ lượng mỏ: 11 triệum3. Giá trị mỏ ước tính trên 1.500 tỷ đồng;

- Năng lực khai thác: 750.000 m3/năm;

- Giá trị đã đầu tư: 10.000.000.000 đồng

Khách hàng đối tác