Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019

Thứ sáu, 15/11/2019

     Ngày 15/11/2019, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công và Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319.

     Đại hội đã thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty; thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã lựa chọn, bầu bổ sung 02 đồng chí vào Hội đồng quản trị bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, với số phiếu biểu quyết đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đ/c Thiếu tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty

điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019

     Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty đã nhấn mạnh: Trong năm vừa qua đơn vị đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, hoạt động SXKD trong tình trạng bế tắc; không phát triển được thị trường, việc làm; thiếu vốn; nợ đối tác khách hàng nhiều; đời sống cán bộ, công nhân viên không được bảo đảm...tư tưởng đơn vị có chiều hướng giảm sút nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho các cổ đông. Trước tình hình trên, để bảo toàn vốn của Nhà nước, của các cổ đông và vì trách nhiệm trước tập thể hàng trăm lao động đã có nhiều đóng góp và tâm huyết để xây dựng lên thương hiệu Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, chúng ta phải tiến hành thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty; thay thế Người đại diện Pháp luật và tại Đại hội lần này đã bầu bổ sung các đồng chí có đủ năng lực, trình độ, chí tuệ để kiện toàn đủ về số lượng thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thông qua đại hội lần này, thay mặt HĐQT, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty cũng đề nghị các cổ đông Công ty, dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn giữ vững tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm đưa đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 ngày càng phát triển toàn diện và vững mạnh.

Bài: Thiếu tá Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị.

Ảnh: Thượng úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC.

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác