Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thứ năm, 13/02/2020

     Thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII, Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và hướng dẫn của Phòng Chính trị Tổng công ty, từ ngày 07/02 - 14/02/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội Chi bộ thực hiện hai nội dung, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2023;  bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. 

    Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những cấp ủy, chi bộ có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, hoặc có đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định. Những đảng viên có vấn đề về chính trị phải thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy.  Chỉ đạo cấp ủy, chi bộ Chi nhánh số 2 Đại hội trước để rút  kinh nghiệm, tiếp tục triển khai các cấp ủy, chi bộ còn lại trong toàn đảng bộ. Phân công các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Công ty phụ trách các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, chú trọng các nội dung như; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội, kịch bản đại hội, biên bản, trang trí khánh tiết, chương trình đại hội đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho chi bộ, dự kiến phương án báo cáo Đảng ủy Công ty thẩm định đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới. Công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ cũng đã được các chi bộ quan tâm gắn với quy trình thực hiện công tác nhân sự tham gia chi ủy chi bộ, đều đã được xác định rõ ràng về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. 07/07 cấp ủy, chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023,  05/07 Chi bộ bầu cấp ủy, 02/07 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư, công tác bầu cử được thực hiện đúng trình tự, quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo số lượng, cơ cấu đã chuẩn bị. 

     Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 được thể hiện tinh thần đổi mới về phương thức, phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng; phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020 của các Chi bộ, được gắn với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải pháp thực hiện. Đại hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, phô trương, hình thức. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, vun đắp niềm tin đối với Đảng, với chế độ, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị; xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng tổ chức Đảng HTXSNV, đơn vị VMTD góp phần cùng toàn Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thành công của Đại hội Chi bộ sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề, niềm tin phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và người lao động, phát huy tính dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh đại hội

Tin bài: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - NV PCT Công ty.

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác