Trung tâm Huấn luyện Nghiệp vụ Tổng cục An ninh I - Bộ Công an

Thứ năm, 10/10/2013

     - Tên công trình: Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Tổng cục An ninh I - Bộ Công An 

     - Chủ đầu tư: Cục Chính trị Hậu cần - Tổng Cục An ninh I - Bộ Công An.

     - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Thiết kế và xây dựng 319

     - Tổng giá trị hợp đồng: 715.182.000 đồng

     - Địa điểm xây dựng:

     - Thời gian thực hiện: 2011

     - Các công việc thực hiện:

          Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Khách hàng đối tác