Ban hành Quy chế chào bán thoả thuận trực tiếp cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Thứ hai, 25/12/2017

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV 29

Số: 35/QĐ-BGĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào bán thoả thuận trực tiếp

cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 5052/QĐ-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ Quốc Phòng ngày về thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BQP ngày 05/03/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng để cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/08/2017 của Bộ Quốc Phòng phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần;

Thực hiện Công văn số 2912/CKT-QLDN ngày 21/12/2017 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 29;

Căn cứ Văn bản số 946/2017/CV-SHS ngày 13/11/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc thông báo kết quả nộp tiền trúng giá bán cổ phần lần đầu;

Căn cứ kết quả bán cổ phần cho Công đoàn cơ sở; cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH MTV 29,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chào bán thoả thuận trực tiếp cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3: Ban Giám đốc Công ty; Tổ Giúp việc cổ phần hóa; Ban tổ chức chào bán cổ phần theo phương thức thoả thuận; Phòng Chính trị; Phòng Tài chính - Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, CT; T16.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


QUY CHẾ

CHÀO BÁN THOẢ THUẬN TRỰC TIẾP CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

(Ban hành kèm theo Quyết định số35/QĐ-CT29 ngày25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Công ty TNHH MTV 29)

 

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc chào bán thoả thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV 29 sau khi thực hiện bán đấu giá lần đầu ra công chúng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và số cổ phần không bán hết dành cho Cán bộ nhân viên theo Phương án cổ phần hóa được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định 3289/QĐ-BQP ngày 14/08/2017 của Bộ Quốc Phòng phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1.    Chào bán thoả thuận trực tiếp là việc chào bán cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV 29 cho các nhà đầu tư theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;

2.2.    Nhà đầu tư là các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV 29 trong đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng;

2.3.    Mệnh giá cổ phần đưa ra chào bán:10.000 đồng/cổ phần;

2.4.     Giá chào bán thỏa thuận là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Công ty TNHH MTV 29 quyết định;

2.5.    Giá đặt mua là mức giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư;

2.6.    Tiền đặt cọc là một khoản tiền ứng trước của nhà đầu tư để đảm bảo quyền tham gia mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần;

2.7.    Ban chỉ đạo cổ phần hóa là Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 29;

2.8.     Tổ chức chào bán là Công ty TNHH MTV 29.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

3.1.          Chỉ đạo việc thực hiện bán thỏa thuận theo các quy định của pháp luật hiện hành;

3.2.          Giám sát hoạt động chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV 29

4.1  Cung cấp thông tin về cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định;

4.2  Gửi Thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần cho các nhà đầu tư;

4.3  Nhận đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần và tiền đặt cọc của các nhà đầu tư;

4.4  Tổ chức thực hiện việc xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần;

4.5  Lập biên bản và thông báo kết quả chào bán cho nhà đầu tư được mua cổ phần;

4.6  Ký hợp đồng mua bán cổ phần với các nhà đầu tư được mua cổ phần;

4.7  Thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả chào bán;

4.8  Trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không được mua cổ phần theo kết quả chào bán;

4.9  Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả chào bán thoả thuận cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần

5.1. Gửi Đơn đăng ký mua cổ phần, nộp tiền đặt cọc theo quy định cho Tổ chức chào bán và xuất trình các giấy tờ có liên quan theo quy định của quy chế này;

5.2. Tham dự buổi xác định kết quả chào bán thỏa thuận;

5.3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo điều khoản thanh toán tại Hợp đồng mua bán cổ phần ký giữa Tổ chức chào bán và nhà đầu tư.

Điều 6. Đối tượng tham gia mua cổ phần

Là các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá mua cổ phần trong đợt chào bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV 29.

Điều 7. Thủ tục đăng ký mua cổ phần

7.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký mua cổ phần tại Tổ chức chào bán theo địa điểm nêu tại khoản 7.3 Điều 7 Quy chế này;

7.2. Nộp đơn đăng ký mua cổ phần:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký mua cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

  • § Đối với cá nhân trong nước:

-  CMND hoặc hộ chiếu (bản sao). Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật (bản gốc);

-  Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc (bản gốc).

  • § Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền đại diện tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

7.3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 07h30 ngày 28/12/2017 đến 17h00 ngày03/01/2018

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

Phòng Chính trị/Công ty TNHH MTV 29

Địa chỉ: Số 327 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thông tin nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán vào tài khoản sau:

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH một thành viên 29.

+ Số tài khoản: 0751100683003.

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Tây Sơn.

+ Nội dung: [Tên nhà đầu tư] nộp tiền đặt cọc mua [số lượng] cổ phần Công ty 29.

7.4. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký mua cổ phần trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký mua cổ phần, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký mua cổ phần và gửi cho Tổ chức chào bán.

Điều 8. Các quy định liên quan đến việc bán thoả thuận

-  Số lượng cổ phần chào bán: 12.300 cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

-  Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận: 13.200 đồng/cổ phần

-  Giá đặt mua: Không thấp hơn giá khởi điểm chào bán thoả thuận

-  Bước giá: 100 (một trăm) đồng

- Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần.

-  Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá

- Số lượng đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Số lượng đặt mua tối đa: 13.200 cổ phần

Điều 9. Xem xét các điều kiện thực hiện việc chào bán thoả thuận cổ phần

Việc bán thoả thuận cổ phần được thực hiện khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia mua cổ phần.

Điều 10. Địa điểm và thời gian xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần

10.1 Địa điểm: Hội trường tầng 2

Địa chỉ: Số 327 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 10.2 Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 05 tháng 01 năm 2018

Điều 11. Xác định kết quả chào bán thoả thuận trực tiếp cổ phần

11.1. Tại thời điểm bắt đầu xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần, Tổ chức chào bán thỏa thuậncông bố những thông tin sau:

- Tên Tổ chức chào bán, vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán;

- Số nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

- Nguyên tắc xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần;

- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư và các bên liên quan còn thắc mắc.

11.2.  Nguyên tắc xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần

Tổ chức chào bán và các nhà đầu tư sẽ cùng nhau thỏa thuận trực tiếp về giá mua cổ phần (trả giá trực tiếp bằng lời nói và được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán) và số lượng cổ phần mua của từng nhà đầu tư. Mức giá thỏa thuận thành công là mức giá cao hơn hoặc bằng giá khởi điểm được toàn bộ các nhà đầu tư thống nhất.

 Trường hợp Tổ chức chào bán và các nhà đầu tư không thống nhất được mức giá đặt mua và số lượng đặt mua theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, giá đặt mua và số lượng đặt mua của mỗi nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín (Tổ chức chào bán sẽ phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cho các nhà đầu tư). Khi đó, kết quả chào bán thoả thuận cổ phần sẽ được xác định theo nguyên tắc sau:

-  Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó;

-  Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán;

- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua

=

Số cổ phần còn lại chào bán

x

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký

Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất.

Kết quả chào bán thoả thuận cổ phần được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức chào bán và các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.

Điều 12. Ký hợp đồng mua bán cổ phần với các nhà đầu tư

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán thoả thuận cổ phần, Tổ chức chào bán và các nhà đầu tư được mua cổ phần tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần.

Điều 13. Thời gian và Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần

13.1. Căn cứ kết quả chào bán thỏa thuận, Nhà đầu tư được mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần.

13.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức chào bán vào tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH một thành viên 29.

- Số tài khoản: 0751100683003.

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Tây Sơn.

- Nội dung: [Tên nhà đầu tư] nộp tiền mua [số lượng] cổ phần Công ty 29.

Điều 14. Hoàn trả tiền đặt cọc

Căn cứ kết quả chào bán thỏa thuận, Tổ chức chào bán có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua cổ phần trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán thỏa thuận.

Điều 15. Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày Tổ chức chào bán được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Tổ chức chào bán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư được mua cổ phần.

Điều 16. Xử lý các trường hợp vi phạm

Các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không tham dự buổi xác định kết quả chào bán thỏa thuận;

- Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán trong thời hạn quy định;

- Không nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận do Tổ chức chào bán cấp hoặc ghi giá đặt mua dưới mức giá khởi điểm hoặc không ghi giá trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận hoặc Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá đặt mua, không có dấu treo của Tổ chức chào bán (Đối với trường hợp bỏ phiếu kín theo quy định tại khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này).

Điều 17. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào bán thoả thuận, Tổ chức chào bán thoả thuận sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

Điều 18. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên trong quá trình làm thủ tục đăng ký mua cổ phần. Tổ chức chào bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Công ty TNHH MTV 29 quyết định nhưng phải đảm bảo về mặt thời gian để các bên liên quan kịp thời điều chỉnh và thực hiện theo Quy chế được sửa đổi, bổ sung.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành./.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO MUA THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên 29

 

Tên tổ chức/cá nhân tham gia: …….…………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: ..……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………….Fax:………………E-mail:………………..….….

Số ĐKKD/Số CMND/Số hộ chiếu:…………………………………………..

Ngày cấp ………………………... Nơi cấp …………………………………

Tên người được ủy quyền (nếu có):……………………………………..…...

Số ĐKKD/Số CMND/Số hộ chiếu:…………………………………………..

Ngày cấp ………………………... Nơi cấp …………………………………

Số tài khoản:………………… Mở tại: ……….……………………………..

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong trường hợp không trúng giá)

Số cổ phần đăng ký mua:……………………………………..………………

Bằng chữ:………………………………………………………..……………

Tổng số tiền đặt cọc:………………………Bằng chữ:………………………

……………………………………………………………….……………….

Sau khi nghiên cứu kỹ thông tin về đợt chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần của Công ty TNHH MTV 29, tôi chấp thuận Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần do Công ty ban hành./.

 

……………, ngày…...tháng….năm 2017

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác