THÔNG BÁO MỜI THẦU THANH LÝ TÀI SẢN

Thứ tư, 24/01/2018

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10

 

Số: 27 /TB-XN10

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                                        Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

 

                                                                          THÔNG BÁO MỜI THẦU THANH LÝ TÀI SẢN

 

          Căn cứ Tờ trình số 192/TTr-XN10 ngày 14 tháng 7 năm 2017 đã được Chủ tịch HĐTV phê duyệt cho phép Xí nghiệp xây lắp 10 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

          Căn cứ Tờ trình số 264/TTr-XN10 ngày 25 tháng 9 năm 2017 đã được Chủ tịch HĐTV phê duyệt cho phép Xí nghiệp xây lắp 10 thanh lý tài sản cố định;

          Căn cứ công văn số 2189/TCT319-VTXM, ngày 01/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên phê duyệt cho Xí nghiệp Xây lắp 10 được thanh lý TSCĐ;

          Căn cứ Quyết định 2185/QĐ-TM ngày 24/11/2017 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc loại khỏi trang bị quân sự xe ô tô của Tổng công ty 319/BQP;

           Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-BGĐ ngày 04/12/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 về việc thanh lý tài sản cố định;

          Triển khai việc thực hiện thanh lý tài sản cố định cũ không có nhu cầu sử dụng, Xí nghiệp xây lắp 10 - CN Tổng công ty 319 tiến hành thanh lý một số tài sản cố định (Có danh sách chi tiết kèm theo).

          Giá khởi điểm cho các đơn vị chào giá là: 4.200.000.000 đ (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn./.).

          Hội đồng thanh lý TSCĐ của Xí nghiệp xây lắp 10- CN Tổng công ty 319 thông báo đến các nhà thầu có nhu cầu mua tài sản trên đến đăng ký chào giá tại:

         Xí nghiệp xây lắp 10 - CN Tổng công ty 319

         Nhà N2 - số 51B Phan Đình Phùng – Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

         Thời gian đăng ký chào giá: Từ ngày 26/01/2018 đến 15 giờ 00, ngày 30/01/2018. 

       Chấp nhận gửi thông báo chào giá bản scan có dấu đỏ gửi qua địa chỉ gmail.

         Mọi chi tiết liên hệ Đ/c Dũng, SĐT: 0982 715 384. Địa chỉ gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

         Ghi chú: Nguyên tắc thanh lý: Trường hợp có nhiều người đăng ký mua cùng 01 tài sản thì sẽ ưu tiên theo thứ tự:

-         Thứ nhất: Bán cho người nào trả giá mua cao nhất;

-        Thứ hai: Nếu các nhà thầu chào giá bằng nhau ưu tiên bán cho đơn vị nào đăng ký chào giá sớm nhất.                                        

                                                                                                 T/M HỘI ĐỒNG THANH LÝ TSCĐ

                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                         Trung tá Hoàng Văn Dương

 

DANH SÁCH THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 (Kèm theo Thông báo số 27/TB-XN10 ngày 25/01/2017)

 

TT

Tên hàng hoá

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

 

Số Lượng

 

Ghi chú

 

1

 

Trạm trộn bê tông

60m3/h

Bộ

01

 

 

2

 

Xe xúc lật

1,7m3

Chiếc

01

 

 

3

 

Xe ô tô Howo

25.000 kg

Chiếc

03

 

 

4

 

Xe ô tô Ssangyoung

12.300 kg

Chiếc

01

 

 

5

 

Xe ô tô Missubitsi

12.000 kg

Chiếc

01

 

 

6

 

Máy bơm bê tông Putzmeister - 1409D

 

Bộ

01

 

 

7

 

Máy phát điện HITACHI

200KVA

Cái

01

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác