Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ hai, 18/07/2022

     Ngày 18/7/2022, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự hội nghị, Đảng ủy Công ty mở rộng đến các đ/c trong HĐQT; Ban Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng và đại diện Chỉ huy trưởng các công trình đơn vị đang triển khai thi công cùng tham dự.

Đ/c Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì hội nghị

     Tại Hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ trì hội nghị đã trình bày Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đ/c Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 làm cơ sở cho hội nghị nghiên cứu thảo luận, bàn biện pháp, xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị 6 tháng cuối năm 2022. 

     6 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn về giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và những khó khăn về thị trường việc làm, công tác bảo đảm nguồn vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất. Tuy nhiên, được sự động viên, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng, ban cơ quan Tổng công ty, cán bộ, nhân viên toàn Công ty đã nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ được giao, với kết quả đạt được là: “Sản lượng: 74,805 tỷđồng, đạt: 35,42 % KH năm; Doanh thu: 91,698 tỷ đồng, đạt: 39,61 % KH năm; Thu hồi vốn: 86,824 tỷ đồng, đạt: 41,67 % KH năm; Lợi nhuận trước thuế: 268 triệu đồng, đạt: 7,79 % KH năm; Thu nhập bình quân: 10.254.0000 đồng/người/tháng”.

     Kết thúc hội nghị Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thống nhất nhận định: 6 tháng cuối năm 2022, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định tốt tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể đơn vị, trước hết là trong tập thể cấp ủy, chỉ huy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp quyết liệt và cụ thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra./.

Bài & Ảnh 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC

 

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác