Thông báo Về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung thành Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Thứ sáu, 06/10/2017

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG

Số 300/TB-319MT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung

thành Công ty cổ phần 319 Miền Trung

     Căn cứ Quyết định số 5054/QĐ-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ Quốc phòng về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng;

     Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0401487937do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 10/4/2012. Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 01/10/2017;

     Công ty Cổ phần 319 Miền Trung trân trọng thông báo với Quý cơ quan, Quý đối tác, khách hàng, Công ty TNHH một thành viên 319 Miền Trung đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2017, cụ thể như sau:

     I. Thông tin giao dịch của Công ty

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

2. Tên tiếng Anh: 319 Central Joint stock company.

3. Tên viết tắt: 319 Miền Trung.

4. Địa chỉ trụ sở chính: 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Điện thoại: (02363) 625.888

6. Fax: (02363) 625.999

7. Mã số doanh nghiệp: 0401487937

8. Số Tài khoản: 3011166686868 tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng.

9. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ông Ngô Thanh Tùng, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

      II. Mẫu dấu Công ty

     Kể từ ngày 01/10/2017, đề nghị Quý khách hàng và Quý đối tác thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn tài chính cho Công ty chúng tôi theo thông tin giao dịch của Công ty như trên.

     Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH một thành viên 319 Miền Trung theo các hợp đồng đã ký kết trước đây.

     Công ty Cổ phần 319 Miền Trung xin thông báo đến Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác được biết để tiện việc liên hệ công tác và giao dịch.

     Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- BCĐ CPH/CT319MT (để b/cáo);

- Tổng công ty 319 (để b/cáo);

- Các cơ quan, đ.vị, đối tác, khách hàng (40b);

- Lưu: VT, HC-TH; V30.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký và đóng dấu

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác