Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ tư, 28/04/2021

     Ngày 28/4/2021, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Đại tá Trần Quốc Tuấn - Kiểm soát viên Tổng công ty và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng và Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319.

  

Đ/c Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại đại hội

   Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời xem xét, quyết nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty; Ban Kiểm soát lựa chọn bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

     Phát biểu tại đại hội đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do giai đoạn trước để lại, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đã xác định, với quả đạt được là: (Sản lượng đạt 151,7% KH năm; Doanh thu đạt 90,4% KH năm; Tiền lương bình quân: 8.631.542 đồng/người/tháng). Tại đại hội lần này, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Công ty cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng và lòng nhiệt huyết để tiếp tục phấn đấu, quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

Bài: Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC - HC

Ảnh: Đại úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Khách hàng đối tác