Hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng - Thái Bình

Chủ nhật, 03/02/2013

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Khí Việt Nam

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV xử lý Bom, mìn, vật nổ 319

- Tổng giá trị đầu tư:  49.959.810.000đ

-  Địa điểm xây dựng: tỉnh Thái Bình

-  Thời gian khởi công: 2/2013

-  Dự kiến hoàn thành: 9/2013

  *) Thông tin chi tiết:

  - Tổng diện tích rà phá: 202,08ha

  - Trên cạn: 31,43ha

  -  Dưới nước: 170,65ha

Khách hàng đối tác