THÔNG BÁO MỜI THẦU THANH LÝ TÀI SẢN

Thứ tư, 24/01/2018
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10   Số: 27 /TB-XN10                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    ...
  CÔNG TY TNHH MTV 29 BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ KỸ THUẬT 29   Số:        /TB-BTCĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
              THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN      CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG          TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 319     Tên doanh...
     THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319     Tên doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ...
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV 29 Số: 35/QĐ-BGĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày 25 tháng 12...
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY 319   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 2022/TM-TCT319 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017   THƯ MỜI THAM...
  CÔNG TY CỔ PHẦN 319 MIỀN TRUNG Số 300/TB-319MT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc thay...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác