THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

Thứ hai, 26/02/2018
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT   THÔNG BÁO    BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG  SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN...
     Sáng ngày 25/01/2018, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội, về phía Ban chỉ đạo cổ...
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10   Số: 27 /TB-XN10                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    ...
  CÔNG TY TNHH MTV 29 BTC ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ KỸ THUẬT 29   Số:        /TB-BTCĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
              THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN      CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG          TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 319     Tên doanh...
     THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319     Tên doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ...
TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV 29 Số: 35/QĐ-BGĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày 25 tháng 12...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác